Проведена заключителна пресконференция

Проведена заключителна пресконференцияПроведена заключителна пресконференция

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

за Заключителна пресконференция,

представяща  резултатите по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.

На 22.04.2024г. от 11:30 часа в Заседателна зала на община Бургас се състоя Заключителна пресконференция по проект Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възрастотносно приключването на проекта и представянето на постигнатите резултати.

Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

  Бенефициент по проекта е Община Малко Търново.

               Партньори по проекта:

  • Община Бургас
  • Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия;
  • Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

             В заключителната пресконференция взеха участие екипът по управление на проекта, експертите, участващи в изпълнението на дейностите по проекта, представители на образователната система, служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни  и местната общественост, както и партньорите по проекта.

       Деян Йотов – ръководител на проекта представи  екипа за управление на проекта и запозна присъстващите с помощта  на мултимедийна презентация  с финансирането, целите, изпълнените дейности и получените резултати от реализирането на проекта.

Обединяващата цел на проекта бе подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за лица на възраст 0 - 6 г., които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

        Постигнати са и специфичните цели на проекта - предоставянето на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; подобряването на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи и подпомагане на преходa от семейна към формална образователна среда. Цели се ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции- формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

           Проектът предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

          Комплексните интегрирани мерки бяха насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

По време на заключителната Пресконференцията бяха представени получените резултати и изпълнените дейности, както следва:

          1.Дейност по управление и организация на проекта

Осигурено ефективно и качествено изпълнение на проекта от членовете на ЕУП въз основа на ефективно приложени процедури и вътрешни правила за организацията на работа и комуникация в ЕУП.

 2.Дейност „Образование и развитие в община Малко Търново“

Получени резултати:

ü  Изградена съвременна здравословна и физическа среда на  децата в детската градина за занимания на открито;

ü  Реновиране на детската площадка;

ü  Повишено интелектуално, емоционално и социално-личностно развитие

на обучаващите се деца в ДГ "Юрий Гагарин" и ДГ „Ален мак“, с. Звездец;

Получени резултати:

ü  Изградена съвременна здравословна и физическа среда на децата в детската градина за занимания на открито;

ü  Реновиране на детската площадка - подобрена среда и реновиране на ДГ "Делфин" за образователни дейности на открито и тяхното провеждане;

ü  Повишено интелектуално, емоционално и социално-личностно развитие на обучаващите се деца.

       4.Дейност „Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години

Получени резултати:

ü  Проведено обучение на здравните медиатори и представители на община Малко Търново и община Бургас;

ü  Изготвени въпросници за целевата група;

ü  Извършено анкетиране на целевата група по установените локации - в общ. Малко Търново - гр. Малко Търново и с. Звездец, в общ. Бургас - кв. Меден Рудник, кв. Горно Езерово;

ü  Доклади и анализи за резултатите от картографирането по локациите.

Получени резултати:

ü  Проведени кампании;

ü   Сформирани групи по самопомощ в община Малко Търново и община Бургас;

ü  Проведени срещи с жени;

ü  Извършен патронаж в общността от ЗМ и експерти;

ü  Изготвен регистър на уязвимите семейства;

ü   Проведени консултации на родителите.

  1. Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“

Получени резултати:

 

ü  Осъществени интервенции на локациите;

ü  Сформиране на екип;

ü  Проведени безплатни консултации с АГ на здравно неосигурени жени;

ü  Проведени обучения ;

ü  Привлечени местни доброволци от общностите към екипа;

ü  Установени роли в екипа;

        Получени резултати:

ü  Организирани и проведени 2 обмена на опит- 1 в Бургас и 1 в Рейкявик;

ü  Проведени 2 бр. кратки обучения;

ü  Проведено учебно посещение в Рейкявик;

ü  Публикувани 4 бр. прессъобщения;

ü  Изготвени 1 бр. одитни доклади;

ü  Проведени онлайн срещи;

Постигнати резултати:

ü  Създаден един брой стационарен хъб

ü  Предоставена подкрепа на деца в ранна детска възраст;

ü  Подобрен достъп до здравна грижа;

ü  Подобряване на семейната среда;

ü  Повишаване на училищната готовност на децата;

ü  Надграждане на знания по теми свързани с образованието.

Получени резултати:

ü  Закупени 2 бр. автомобила;

ü  Създадени два мобилни хъба.

Получени резултати:

ü  Разработен уеб-сайт на български и английски език - 1 бр.

ü  Организирани и проведени 3бр. информационни събития– встъпителна, междинна и заключителна  пресконференция;

ü  Изработени и доставени визуализиращи, информационни и промотиращи материали за проекта, включващи: Брошури, тефтери и химикали - 500 броя комплекта;

ü  2 броя информационни билбордове;

ü  2 броя постоянни информационни табели.

С изпълнението на тази дейност бяха постигнати се постигна повишена  информираността на бенефициентите и потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността и  популяризиране приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

             Общата стойност на проекта е 1 144280,00лева /585 070,04 евро/, разпределени, както следва:

             Безвъзмездно финансиране: 977 280,00лева /499 682,99 евро/, от които 830 688,00 лева /424730,54евро/ от  Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство и 146 592,00 лева /74952,45евро/ от  Национално финансиране.

             Съфинансиране от страна на бенефициента: 167 000,00 лева /85 387,05 евро/.

               Изпълнението на проекта стартира на 18.04.2022г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 24 месеца и приключва на 30.04.2024г.

Вижте още:

- Final


назад