Индикатори

Индикатори

Индикатори

1. Брой деца, обхванати в образователните и социални дейности, предлагани от хъбовете (hubs) Целева стойност общо: 300.00

2. Брой на създадени хъбове за ранно детско образование и грижи, осъществяващи образователни и социални мерки за уязвими деца на възраст от 0 до 6 години 

Целева стойност общо: 3.00

 

3. Брой персонал от България, който участва в обмен на добри практики в страната донор

Целева стойност, общо: 5.00

 

4. Брой проекти, които включват обмен на добри практики със страната донор

Целева стойност общо: 1.00

 

5. Ниво на доверие между сътрудничили си организации в страната донор и България

Целева стойност общо: 1.00

 

6. Ниво на удовлетвореност

Целева стойност общо: 1.00