Резултати

Резултати

Резултати

Образование и развитие в Община Бургас

Изградена съвременна здравословна и физическа среда на децата в детската градина за занимания на открито;

Реновиране на детската площадка - подобрена среда и реновиране на ДГ "Делфин" за образователни дейности на открито и тяхното провеждане

Повишено интелектуално, емоционално и социално-личностно развитие на обучаващите се деца

Обособeни помещенията за работа с деца и родители в ДГ „Теменуга“ – с. Равнец и ДГ „Светулка“ – гр. Българово

Практическо овладяване на българския език, математика и други образователно - възпитателни програми

 

Образование и развитие в Община Малко Търново

Чрез тази дейност застрашените от отпадане ромски групи ще получат подкрепа, ще развиват своя потенциал - емоционален, интелектуален, творчески, социален и физически. В проекта са планирани изграждането на пет основни центрове в двора на детската градина за провеждане на съответните дейности, свързани с организиране и провеждане на основни и допълнители педагогически ситуации по образователно направление, съгласно държавните образователни стандарти. Всеки център ще включва различен брой зони, както следва: в център "Занимания" да включва зона български език и литература, зона математика, зона околен свят. Родителите ще повишат своя капацитет за отглеждане и възпитание на децата, ще получат възможност да придобият познания, да тренират уменията си и да създадат нагласи за отговорно и зряло поведение. Интересна форма на ангажиране на родителите ще бъде двупосочната отговорност между педагогическия екип и семействата. На среща ще се рамкират позициите на възпитателните субекти като взаимни очаквания, права и задължения. Ще се повиши ролята на родителите като основен фактор в социалното, здравословното и емоционално развитие на децата. Ще се насърчи активното социално включване в интеграционния процес както и приемането на идеята, че ценността на образованието е бъдещето за децата им.

Резултат

Изградена съвременна здравословна и физическа среда на децата в детската градина за занимания на открито;

 Реновиранa детската площадка;

Повишено интелектуално, емоционално и социално-личностно развитие на обучаващите се деца в ДГ "Юрий Гагарин";

 

Създаване на стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за oбразование и грижи в ранна детска възраст

Дейността има за цел да допринесе за социалното включване и ранното детско развитие на деца от ромски произход от кв."Победа", подобряване достъпа до здравни услуги, достъпа им до предучилищно образование, което да осигури равнопоставеното им включване в формалната образователната среда чрез създаването на стационарен хъб, който е пряко свързан с бъдещите мобилни хъбове. Реновирането в съществуващото помещение и обособяването на пространството ще допринесе ефективно за грижите на целевата група. В ремонтираното помещение ще работят ангажираните по проекта образователни и здравни медиатори, педагози които ще организират дейности по консултиране на деца и родители, информационни кампания, презентации, дейности, свързани с ангажирането на родителите, дейността на детската градина и подпомагането на образователния процес. Очаква се центъра да създаде подходяща среда за прилагане на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на застрашените от отпадане групи, и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Необходимо е обзавеждане и оборудване на ремонтирани помещения.

Резултат: Създаден един брой стационарен хъб;

 

Създаване на мобилни центрове и закупуване на автомобили за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Малко Търново и в Община Бургас

В стуктурата на съществуващите видове услуги на територията на двете общини липсват мобилни услуги, както и услуги и мерки за оценка на риска и работа с рисковите групи, застрашени от социално изключване, преди конкретното проявление на проблемите. От съществено значение за превенцията на социално изключване на цели групи от хора, населяващи териториите на общините, е предприемането на мерки за разработване и разкриване на комплекс от услуги. Те ще включват съвместна работа на различни специалисти с целеви групи. Осигуряването на достъп до услуги и най-вече достъпът до основни и здравни, образователни и социални услуги е важен инструмент за преодоляване на последиците от бедността и социалното изключване. Това налага нуждата да бъдат създадени Центрове, които да включват всички заинтересовани страни и да се превърнат в място, където да се предоставят комплекс от услуги (образователни, здравни, социални, информационни и др.) чрез информация, помощ и консултации на местната общност. Предоставянето на комплекс от услуги ще съдейства за подобряване качеството на живот на ромската общност и създава условия за тяхното съживяване, като по този начин се създава възможност администрацията да реши редица проблеми, ограничаващи регионалното разграничаване. Създаването на мобилни хъбове ще допринесе и за предотвратяването на риска от бедност и социално изключване от общото население.

Резултат:

Закупени два броя автомобили

 Създадени два мобилни хъба

 

Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години в целевите населени места и идентифициране на случаи, по които ЗМ и други специалисти ще фокусират вниманието си

Тази дейност подпомага цялостното изпълнение на проекта като предоставя детайлен преглед на състоянието на целевата група. За изпълнението й ще бъде използвана и разработена методика на Националната мрежа на здравните медиатори.

Една от задачите на картографирането е събраната информация да се ползва за превенция като по отношение на здравни и здравно-социални рискове, така и да бъде допълвана и надграждана. По този начин ще може да се добие по-пълна картина и ще започне работа за решаване на казуси от страна на лекари, социални служби, здравни медиатори и др. Тази дейност ще се извърши през първите месеци на проекта, за да могат резултатите да се ползват при осъществяване на дейностите.

Като резултат ще бъде разработен подробен анализ на ситуациите на трите локации, който ще бъде основа за планиране на още по-детайлни интервенции по места.

 

Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите

Екипът на Национална Мрежа на Здравните Медиатори предвижда да работи на терен, на място в трите целеви локации като едновременно извършва както и обучения чрез практика, така и участва в работата на ЗМ, ОМ и подпомага работата им с консултации и решаване на казуси. Предвиждаме от минимум 3 до 5 интервенции във всяко населено място - максимум 15 интервенции (засилени интервенции в първите два, три месеца на проекта; по средата и в края на проекта) всяка интервенция включва: предварителна работа с екипа за установяване на нуждите и анализ; разработване на програма за работа на терен; работа на терен, обучение чрез практика; събиране на казуси, които се решават трудно и няма създадени за тях достъпни услуги - практики за решаването им; анализ на състоянието и оценка на напредъка; предложения за съдържанието на следваща интервенция.

Резултат:

 Осъществени интервенции на локациите;

 Сформирани екипи;

Проведени безплатни консултации с акушер-гинеколог на здравно неосигурени бременни жени;

Проведени обучения;

Привлечени местни доброволци от общностите към екипа;

 Установени роли в екипа;

 

Създаване на групи за самопомощ и патронаж в общността

Целта на дейността е да се създаде ценен ресурс в целевите общности - кв. Победа и гр. Българово (община Бургас) и с. Звездец (община Малко Търново), с които ще се работи последователно за повишаване чувствителността и знанията на общностите и по здравни теми в областта на майчиното и детското здраве.

Групите за взаимопомощ са самоуправляващи се структури, чийто членове имат общи интереси и проблеми, предоставят се взаимно емоционално и друга подкрепа, участват доброволно и активно в живота на групата, отдават голямо значение на информираността и знанието и имат силно влияние върху общностите, в които живеят. Обикновено по-будните и активни хора участват в групите и се разчита на тяхното влияние за промяна в общността по въпроси свързани с ранно отпадане от училище, семейно планиране и много други. Работата по създаване и стабилизиране на групата се извършва от опитен експерт в работа с уязвими общности. Членовете на тези групи ще участват в планирането и изпълнението в кампании, както и неформално разпространение на здравна информация. Ще бъде обърнато специално внимание на теми от областта на ранно детско развитие. Предвижда се създаването на най-малко 3 до 5 групи за самопомощ, по вероятно е те да са предимно женски, които ще бъдат моделирани от здравните медиатори по места. Всяка група ще се състои най-малко от 8 члена.

Резултат:

Привлечени будни и активни хора за участие в групите;

Проведени кампании;

Създадени групи по самопомощ;

Проведени срещи с жени;

 Извършен патронаж в общността от ЗМ и експерти;

 Изготвен регистър на уязвимите семейства;

Проведени консултации на родителите;

 Раздадени пакети за бебета;

 

Обмяна на добри практики

За целите на проекта Община Малко Търново, Община Бургас, Националната мрежа на здравните медиатори и Община Рейкявик ще изпълняват обмяна на добри практики и знания от двете страни, което ще допринесе за изграждането на трайни и градивни взаимоотношения с добавена стойност. Партньорските взаимоотношения между Община Малко Търново, Община Бургас и Община Рейкявик ще включват организирaне и провеждане на 2 обмена на добри практики и знания, един в България (Бургас и Малко Търново) и един в Исландия (град Рейкявик).

Резултат:

Наети 2 бр. експерти от страната за да координират дейността по проекта , изработени от експертите  по 200 часа всеки - общо 400 часа.

Организирани и проведени 2 обмена на опит - 1 в Бургас и 1 в Рейкявик; 15 участници в обмен на опит от страната бенефициент; 10 участници в обмен на опит от страната - донори;

Проведени 2 бр. кратки обучения

Проведено учебно посещение в Рейкявик;

Проведени 5 бр. онлайн срещи;

 Публикувани 4 бр. прессъобщения;

 Изготвени 2 бр. мониторинг доклади за наблюдение на напредъка и изпълнените задачи по дейности;

 Изготвени 1 бр. одитни доклади;

 

Дейност по информация и публичност

Информационни табели

Интернет сайт на проекта

Oрганизиране на 2 бр. събития 

Pечатни материали-стикери, брошури, плакати,

Вижте още:

-