Цели

Цели
Цели

Проектът има за цел да предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Основна цел на проекта е подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитието на социалните умения за деца в община Малко Търново и Община Бургас, които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Специфичните цели на проекта са предоставянето на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; подобряването на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи и подпомагане на преходa от семейна към формална образователна среда. Цели се ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции- формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.