Партньори

 Партньори

Партньори

В проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“  партньори са Община Малко Търново, Община Бургас,  Националната мрежа на здравните медиатори и Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия.

Двете общини Малко Търново и Бургас се обединяват около това да изградят системи от комплекси от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеност и включването им във формалната образователна система. Услугите ще бъдат се осъществят чрез създаването на един стационарен в гр. Бургас в най-големия ромски квартал „Победа“ и чрез два мобилни (два микробуса, по един за всяка община) оборудвани с необходимото за интегрирани услуги – здравни, социално-образователни, достъп до основни хигиенни ресурси, работа с родители чрез осъществяване на връзки с други програмни ресурси и услуги със задължителното участие на медиацията в общността (медиатори) и ресурсно подпомагащи експерти в различни области (педагози, психолози и др.) според нуждите на общностите в двете общини. По този начин функционалните услуги ще бъдат близо до хората и в познатата за тях среда.

Междувременно ще се облагородят дворните пространства на няколко детски градини в двете общини с цел създаване на нова външна образователна среда „Класна стая на открито“ в която децата ще могат извън затворените пространства да учат и творят на открито. Също така ще се направят адаптирани максимално близки до семейната среда помещения в детски градини в двете общини, в които децата ще могат да работят и да развиват своите заложби в позната социално - битова обстановка напълно освободени от строгите правила на учебната стая.

Основната роля на Националната мрежа на здравните медиатори в проекта ще е разработване и изпълнение на дейности като:

-          Идентифициране на конкретните потребители (семейства/деца/бъдещи родители) – картиране или анализ на нуждите на конкретните потребители

-          Изпълнение на патронажна грижа в общността на база резултатите от анализите и картирането

-          Формиране и работа с групи за взаимопомощ на база резултатите от анализите и картирането

            От страна на партньора от страната-донор Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия, ще бъдат представени добри практики:

-        Домакинство на до 12 човека (експерти) и до 3 човека (екип за управление) на темата ранно детско развитие и работа в мултикултурна среда с посещение на терен на различни учебни заведения

-         Обмяна на опит чрез посещение на място в България и изнасяне на лекция и   представяне на опита на Исландия в областта на ранно детско развитие и работа в мултикултурна среда.