Заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

За организиране на заключителна Пресконференция, представяща изпълнените резултати и дейности по изпълнението на проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Дата: 22.04.2024г.
Място за провеждане: гр. Бургас,
В Конферентната зала на Община Бургас, ул. Александровска №26
Фокусът на проекта е предоставянето на подкрепа на деца от уязвими групи, в това число и от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства. Акцентът е подобряването на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на образователната отговорност и готовност за включване в образователната система на децата. Проектът припознава и отговорността от ограничаването и предаването на бедността между поколенията.
По време на заключителната Пресконференцията ще се предстявят получените резултати и изпълнените дейности, както следва:
• Дейност по управление и организация на проекта
• Образование и развитие в Община Бургас
• Образование и развитие в Община Малко Търново
• Създаване на стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст
• Създаване на мобилни хъбове в Малко Търново и Бургас и стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст
• Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години в целевите населени места и идентифициране на случаи, по които ЗМ и други специалисти ще фокусират вниманието си
• Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите
• Създаване на групи за самопомощ и патронаж в общността
• Обмяна на добри практики
• Дейност по информация и публичност

С изпълнението на дейностите по проекта, се насърчи зачитането на човешкото достойнство, равенство, зачитане на човешките права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата. Проектът допринесе за спазването на принципа на несегрегация и активно допринася за десегрегация. В допълнение се акцентира върху дейностите по насърчаване на участията на семействата, общините, детски градини и други местни заинтересовани страни с цел създаване на взаимно доверие и положителен ефект върху целевите групи.
Обединяващата цел на проекта е подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за лица на възраст 0 - 6 г., които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
Специфичните цели на проекта са насочени към предоставянето на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; подобряването на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи и подпомагане на преходa от семейна към формална образователна среда. Цели се ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Основна информация:
Проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“
Финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01от 18.04.2022г.
Общата продължителност на проекта е 24 месеца - до 30 април 2024 г.
Бенефициент по проекта:
Община Малко Търново

Партньори по проекта:
Община Бургас
Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия;
Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

Вижте още:

- Press
- Покана


назад