Създаден стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

Създаден стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст
Създаден стационарен хъб гр.Бургас за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

Дейността стартира с назначаването на образователен медиатор и учител в стационарния хъб в гр. Бургас, кв. Победа.  Изпълнена бе основната цел на проекта - да се предостави подкрепа на деца от малцинствата в ранна детска възраст и техните семейства. На над 40 семейства бе подобрен достъпа до здравна грижа, подобри се семейната среда, повиши се училищната готовност на децата за включването им в образователната система. Лицето, назначено на длъжностите учител и образователен медиатор в стационарния хъб – Донка Йорданова, бе участник във всички проведени обучителни пакети. Стационарният хъб създаде подходяща среда за прилагане на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на застрашените от отпадане групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.Дейностите, реализирани по време на изпълнение на проекта са:

 • привличане и мотивиране на децата и родителите им за обучение;
 • обучение на децата на български език;
 • ежедневни срещи и разговори с родителите;
 • информирането ми за напредъка на децата им;
 • подпомагане на родителите за набавяне на необходимите документи при постъпването на децата им в училище;
 • посещение на домовете;
 • придружаване на децата от училище до Стационарния хъб и от Стационарния хъб до домовете им.

 

Резултати:

 1. Създаден един брой стационарен хъб
 2. Предоставена подкрепа на деца в ранна детска възраст;
 3. Подобрен достъп до здравна грижа;
 4. Подобряване на семейната среда;
 5. Повишаване на училищната готовност на децата;
 6. Надграждане на знания по теми свързани с образованието.


назад