ЗАСИЛВАНЕ ЕФЕКТА ОТ РАБОТАТА НА ТЕРЕН И СЪЗДАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В МЕДИАТОРИТЕ

ЗАСИЛВАНЕ ЕФЕКТА ОТ РАБОТАТА НА ТЕРЕН И СЪЗДАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В МЕДИАТОРИТЕ
ЗАСИЛВАНЕ ЕФЕКТА ОТ РАБОТАТА НА ТЕРЕН И СЪЗДАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В МЕДИАТОРИТЕ

В периода на изпълнение на дейността се извършиха редица обучителни пакети и теренни проучвания от експертите на НМЗМ и здравните медиатори, и в двете общини, както следва:

-        „Обучителен пакет 1 - ранно детско развитие

-        "Обучителен пакет 2 - Майчино и детско здраве"

-        "Обучителен пакет 3 - Работа с маргинализирани общности"

-        "Обучителен пакет 4 - Как да се ориентираме в интернет при търсене на здравна информация. Фалшиви новини и митове по здравни теми"

-        "Обучителен пакет 5" - "Работа с информационни материали“

Обучители бяха експертите на НМЗМ – г-жа Цвета Петкова, г-жа Дора Петкова, г-жа Диляна Дилкова-Пиперкова, г-жа Иванка Абаджиева-Иванова. Засегнаха се важни теми като майчино и детско здраве, физическо и психическо здраве, след родилна депресия, ролята на майката и бащата в отглеждането на деца, екранно време при децата, работа с маргинализирани семейства, развиване на умения за работа в общността и др.

Преминатите обучения бяха насочени към усъвършенстване уменията на Здравните медиатори за консултации и работа с бременни жени, както и с жени с малки деца от 0 до 6 години от уязвимите общности. Обучения са пряко свързани с отговорностите и дейностите, в които здравните медиатори по проекта са ангажирани пряко; освен теоретичните познания се дадоха и практически съвети на здравните медиатори как да организират работата си с целевата група.

 Създаде се система за събиране на казуси, свързани с достъп до услуги чрез насочване, придружаване, наблюдение и др. Целта бе да  се достигне до най-уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години и да се подпомогнат да бъдат включени да получат достъп до нужните услуги в сферите на образование, здравеопазване, социални услуги, като ще се формират междуинституционални екипи за решаване на казусите.

Към края на проекта се реализираха и предвидените акушеро-гинекологични медицински прегледи, насочени към целевата група, включващи първични прегледи, поставяне и премахване на вътре-маточни спирали в рамките на 200 /двеста/ броя – реализирани 100 /сто/ бр. в община Малко Търново – в гр. Малко Търново и с.Звездец и 100 /сто/ бр. реализирани бр. в община Бургас – в кв. Горно Езерово и кв. Победа.

Резултати:

  1. Осъществени интервенции на локациите;
  2. Сформиране на екип;
  3. Проведени безплатни консултации с АГ на здравно неосигурени жени;
  4. Проведени обучения;
  5. Привлечени местни доброволци от общностите към екипа;
  6. Установени роли в екипа;


назад