Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6г

Картографиране на уязвимите семейства с деца  от 0 до 6г
Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6г

Дейността „Картографиране на уязвимите семейства с деца от 0 до 6г.“ стартира с екипна срещна на експертите от община Малко Търново, община Бургас и експертите от Национална мрежа на здравните медиатори, в която бяха установени ролите на екипа и локациите за провеждане на картографирането. Дейността стартира практическата си работа с провеждането на анкетиране на целевата група. Анкетните въпросници бяха изготвени от експертите на НМЗМ, с цел изясняване на ситуацията относно здравния, образователния и др. статус на ромските семейства с деца от 0 до 6 г., рискови фактори и превенцията им, ще се направи картографиране и ще събере база данни за: уязвимите семейства в квартала с деца от 0 до 6 г.; наличие на рискови семейства с повече деца, които живеят в лоши условия; наличие на рискове за децата и семействата; картографиране на деца със сериозни социално значими заболявания и др., които са диагностицирани, но не провеждат лечение; наличие или липса на здравни осигуровки на семействата, достъп до личен лекар, имунизационен статус; доход и заетост и др.
Анкетирането бе проведено от здравните медиатори и подпомогнати от експертите на НМЗМ на територията на община Малко Търново – гр.Малко Търново и с.Звездец, както и в община Бургас – гр. Бургас, ж.к. Меден рудник и кв. Горно Езерово.
Анкетираните домакинства в община Малко Търново са общо 92 с общо 368 члена: в гр. Малко Търново – 52 домакинства с 213 члена, в с. Звездец – 40 домакинства с 155 члена. В гр. Бургас са общо 293 домакинства с общо 1399 члена: в ж.к. Меден рудник – 60 домакинства с 317 члена, а в кв. Горно Езерово – 233 домакинства с 1082 члена.
Дейността приключи с обработване на получената информация от анкетирането от експерт статистик и изготвяне на Анализ на нуждите от страна на експерт Цвета Петкова – НМЗМ.
Резултати:
1. Проведено обучение на здравните медиатори и представители на община Малко Търново и община Бургас;
2. Изготвени въпросници за целевата група;
3. Проведени пробни анкетирания на целевата група;
4. Извършено анкетиране на целевата група по установените локации - в общ. Малко Търново - гр. Малко Търново и с. Звездец, в общ. Бургас - кв. Меден Рудник, кв. Горно Езерово;
5. Изготвен анализ на нуждите от експерт Цвета Петкова, НМЗМ;
6. Предадени общо 92 бр. въпросници за анкетиране от община Малко Търново;
7. Предадени общо 293бр. въпросници за анкетиране от община Бургас;
8. Изготвени 2/два/ бр. Доклади анализи за резултатите от картографирането на семейства/домакинства с дете/деца от 0г. до 6г. – по 1 бр. за двете общини.назад