СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ

по  дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“

 Обучителен пакет 5:  Майчино и детско здраве

Обучители: Диляна Дилкова-Пиперкова, Иванка Абаджиева-Иванова и Цвета Петкова

експерти от Национална мрежа на здравните медиатори

 

попроект:

BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г                                                                                                  

В периода 27-28.09.2023г. се проведе последното обучение на тема „Обучителен пакет 5: „Работа с информационни материали““  по дейността „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Обучители в обучителния пакет бяха г-жа Цвета Петкова,г-жа Диляна Дилкова-Пиперкова и г-жа Иванка Абаджиева-Иванова, експерти от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, както и образователните медиатори от двете общини.

Основните цели на обучението бяха подобряване на майчиното и детското здраве.

Темите, по които се проведе обучението, бяха:

 • Представяне на информационните кампании;
 • Материали за информационните кампании в помощ на здравни медиатори, педагози и др. работещи на терен;
 • Методи за предаване на информация към децата и родителите;
 • Специфики в работата с деца от 0 до 3 г.;
 • Кампания „Детско здраве“;
 • Записване на личен лекар и профилактични прегледи;
 • Ваксинопрофилактика;  
 • Предпазване от заразни заболявания: Хигиена;
 • Кампания „Здрави зъби“;
 • Орална хигиена;
 • Профилактика;
 • Кампания „Чистотата е здраве!“ ;
 • Стъпки за организиране на кампания за почистване;
 • Кампания „Женско здраве“;
 • Сексуално и репродуктивно здраве;
 • Бременност.

 

По време на обучението се повишиха знанията и уменията на участниците  и се създадоха местни и устойчиви екипи, както и  добра координация между социалните, образователните  и здравните специалисти.

Преминатите обучения бяха  насочени към усъвършенстване уменията на Здравните медиатори за консултации и работа с бременни жени, както и с жени с малки деца от 0 до 6 години от уязвимите общности. Обучения са пряко свързани с отговорностите и дейностите, в които здравните медиатори по проекта са ангажирани пряко; освен теоретичните познания се дадоха и практически съвети на здравните медиатори как да организират работата си с целевата група.

Създаде се система за събиране на казуси, свързани с достъп до услуги чрез насочване, придружаване, наблюдение и др. Целта е да  се достигне до най-уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години и да се подпомогнат да бъдат включени да получат достъп до нужните услуги в сферите на образование, здравеопазване, социални услуги, като ще се формират междуинституционални екипи за решаване на казусите.

Вижте още:

- Training


назад