СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ТРЕТО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ПРОВЕДЕНО ТРЕТО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ТРЕТО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

  

Обучителен пакет 3:  Работа с маргинализирани общности

 Обучител: Дора Петкова

 по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.

                                                                                                   

В периода 20-21.07.2023г. се проведе и третото по ред обучение  на тема „Обучителен пакет 3:  Работа с маргинализирани общности“ по дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

Обучител в обучителния пакет бе г-жа Дора Петкова, експерт от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, образователния  медитор от община Бургас, както и г-жа Люба Нешева – мед.  Фелдшер в ОУ „Климент Охридски“ кв. Рудник, СУ „Христо Ботев“ в кв. Черно Море – гр. Бургас и г-жа Детелина Нейчева – мед. Сестра в ДГ „Калинка“ в кв. Рудник с филиал в кв. Черно море – гр. Бургас.

 По време на обучението се засегнаха редица важни теми, свързани с работата с маригинализираните общности.

 Темите, по които се проведе обучението, бяха:

  • Маргинализация и работа с маргинализирани семейства – част I, II,
  • Картографиране на рискови семейства. Мениджмънт на информацията. Представяне на основни изводи от картографирането в ж.к. Меден рудник и кв. Горно Езерово на община Бургас в уязвими домакинства с деца от 0 до 3 години
  • Представяне на основни изводи от картографирането в град Малко Търново и село Звездец, община Малко Търново в уязвими домакинства с деца от 0 до 3 години
  • Общност и общностна работа. Развиване на умения за работа в общността. 
  • Развитие на общностите и развитие на общностния потенциал. Идентифициране на съществуващи проблеми в целевите населени места – пътища за преодоляването им – анализ на ситуацията.
  • Сформиране на групи за самопомощ. Общностна работа и подходи на работа за общностно развитие. Представяне на Програмата при работа с групи за взаимопомощ и практически насоки за водене на групи за взаимопомощ в общността.

 

По време на обучението се повишиха знанията и уменията на участниците  и се създадоха местни и устойчиви екипи, както и  добра координация между социалните, образователните  и здравните специалисти.

 

 След провеждането на теоретичната част от обучението, екипът от Здравни медиатори, образователния медиатор,  медицинските сестри проведоха и екипна работа на терен. Бе посетен кварталът Горно Езерово в гр. Бургас, в който бяха посетени няколко домакинства,  с цел събиране на информация по казуси и подпомагане на маргинализираните общности според определените нужди.

 

        Акцент по време теренното посещение беше:

-        Представяне на проектните дейности;

-        Комуникация и доверителна връзка;

-        Идентифициране на рискови семейства с деца от 0-6 години;

-        Работа по казуси

-        Обратна връзка

 Целта е да се достигне до най-уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години и да се подпомогнат да получат достъп до нужните услуги в сферите на образование, здравеопазване, социални услуги.

Вижте още:

- ИНФОРМАЦИЯ


назад