ДЕЙНОСТ „СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПИ ЗА САМОПОМОЩ И ПАТРОНАЖ В ОБЩНОСТТА“

ДЕЙНОСТ „СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПИ ЗА САМОПОМОЩ И ПАТРОНАЖ В ОБЩНОСТТА“
ДЕЙНОСТ „СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПИ ЗА САМОПОМОЩ И ПАТРОНАЖ В ОБЩНОСТТА“

Дейността стартира с теренна работа на Здравните медиатори и сформирането на групите по самопомощ. Създаването на групите бе от здравните медиатори и в двете общини и експертите от НМЗМ. Групите се срещаха периодично, като темите, засегнати по време на групите по самопомощ, бяха в областта на майчиното и детско здраве, и в изключителна полза на участващите, тъй като всички споделяха общи интереси и проблеми. Предоставяше се взаимна емоционална и друга подкрепа в създадените групи и се участваше доброволно и активно в живота на групата, като се отдаде голямо значение на информираността и знанието. Работата по създаване и стабилизиране на групата се извърши от опитни експерти в работа с уязвими общности - партньорите по проекта - Национална мрежа на здравните медиатори.
Дейността на групите се оцени от експертите на НМЗМ. В рамките на дейността се изпълни и извършването на патронаж в общността от здравните медиатори и експерти от НМЗМ. Чрез патронажа се обхванаха наистина изолираните семейства. Проведоха се и кампании, отнасящи се за майчино и детско здраве. Експертите и здравните медиатори се сблъскаха с разрешаването и на казуси, касаещи целевата група и нуждата им от помощ и съдействие за разрешаването на проблемите, с които са се сблъсквали. Създаде се и регистър на случаите, идентифицирани по време на извършването на патронажа и групите по самопомощ.
Резултати:
1. Сформирани групи по самопомощ в община Малко Търново и община Бургас;
2. Разпределeни роли при провеждане на патронаж и групите по самопомощ в общността;
3. Координиране на работата на здравните медиатори и теренни сътрудници и подготовка на материали за провежданите срещи;
4. Събрани данни от работата на здравните медиатори по казуси, по които работят и индентифицират по време на патронажа;
5. Проследени казуси и оказано консултиране на здравните медатори от експерти НМЗМ;
6. Предоставена емоционална и друга подкрепа;
7. Разработена форма за отчитане на дейността на здравните медиатори и теренни сътрудници;
8. Проведени онлайн срещи между експертите от НМЗМ и здравните медиатори за консултиране;
9. Създаден регистър на случаите, иденфицирани по време на извършване на патронажа и групите по самопомощ;
10. Предприети действия от страна на екипа за решаване на казусите, на база предходен опит на екипите по проекта;назад