Проведено обучение: Изработване на карта на съществуващите услуги и експерти.

Проведено обучение: Изработване на карта на съществуващите услуги и експерти.
Проведено обучение: Изработване на карта на съществуващите услуги и експерти.

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

Обучителен пакет 1:  Ранно детско развитие.

Изработване на карта на съществуващите услуги и експерти. 

Обучители: Дора Петкова и Иванка Абаджиева-Иванова

по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.                                                                                            

В периода 20-21.04.2023г. се проведе обучение  на тема „Обучителен пакет 1: Ранно детско развитие.Изработване на карта на съществуващите услуги и експерти“  по дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Обучители в обучителния пакет бяха г-жа Дора Петкова и г-жа Иванка Абаджиева-Иванова, експерти от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, както и образователните медиатори от двете общини. Ръководителят на проекта Деян Йотов представи целите, предвидените дейности и очакваните резултати  след реализацията на проекта.

 

Основните цели на обучението бяха да се засегнат важни теми, свързани с ранно детско развитие и да се изработи карта на съществуващите услуги и експерти.

Темите, по които се проведе обучението, бяха:

 • Въведение в ранното детско развитие.
 • Периоди в развитието на детето.
 • Концепция за първите 1000 дни.
 • Основни понятия.
 • Основни маркери за развитие в ранното детство.
 • Рамка за пълноценна грижа. Компоненти.
 • Здраве.
 • Пълноценно хранене.
 • Сигурна и безопасна среда.
 • Ранно учене.
 • Отзивчива грижа.
 • Рискове и превенция на рисковете.
 • Вредни и полезни практики – дискусия между участниците за придобития опит в работата със семейства и деца до 3 г.
 • Събиране на казуси.
 • Ранна детска интервенция
 • Теренна работа и семейства в риск с деца до 3 г.
 • Работа в екип и разпределение на ролите. 
 • Комуникация в общността. Комуникация с институции.
 • Изработване на карта на съществуващите услуги – въведение.
 • Подготовка за работа на терен в семейства с деца до 3 години.
 • Разпределение на групите за работа на терен.

 

По време на обучението се повишиха знанията и уменията на участниците  и се създадоха местни и устойчиви екипи, както и  добра координация между социалните, образователните  и здравните специалисти.

Целта е да се достигне до най-уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години и да се подпомогнат да получат достъп до нужните услуги в сферите на образование, здравеопазване, социални услуги.“  по дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Обучители в обучителния пакет бяха г-жа Дора Петкова и г-жа Иванка Абаджиева-Иванова, експерти от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, както и образователните медиатори от двете общини. Ръководителят на проекта Деян Йотов представи целите, предвидените дейности и очакваните резултати  след реализацията на проекта.

 Основните цели на обучението бяха да се засегнат важни теми, свързани с ранно детско развитие и да се изработи карта на съществуващите услуги и експерти.

Темите, по които се проведе обучението, бяха:

 • Въведение в ранното детско развитие.
 • Периоди в развитието на детето.
 • Концепция за първите 1000 дни.
 • Основни понятия.
 • Основни маркери за развитие в ранното детство.
 • Рамка за пълноценна грижа. Компоненти.
 • Здраве.
 • Пълноценно хранене.
 • Сигурна и безопасна среда.
 • Ранно учене.
 • Отзивчива грижа.
 • Рискове и превенция на рисковете.
 • Вредни и полезни практики – дискусия между участниците за придобития опит в работата със семейства и деца до 3 г.
 • Събиране на казуси.
 • Ранна детска интервенция
 • Теренна работа и семейства в риск с деца до 3 г.
 • Работа в екип и разпределение на ролите. 
 • Комуникация в общността. Комуникация с институции.
 • Изработване на карта на съществуващите услуги – въведение.
 • Подготовка за работа на терен в семейства с деца до 3 години.
 • Разпределение на групите за работа на терен.

 По време на обучението се повишиха знанията и уменията на участниците  и се създадоха местни и устойчиви екипи, както и  добра координация между социалните, образователните  и здравните специалисти.

Целта е да се достигне до най-уязвимите семейства с деца от 0 до 6 години и да се подпомогнат да получат достъп до нужните услуги в сферите на образование, здравеопазване, социални услуги.назад