Работно посещение в Рейкявик, Исландия

Работно посещение в Рейкявик, Исландия
Работно посещение в Рейкявик, Исландия

В периода 17.10 – 21.10.2022г. екипът от 5 човека и 15 участника на община Малко Търново, община Бургас и Национална мрежа на здравни медиатори по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ осъществиха обмяна на добри практики между Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия и община Малко Търново, община Бургас и Национална мрежа на Здравни медиатори. Съвместното партньорство се осъществи чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство за укрепване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти. Целта на посещението бе обмен на опит с партньора от Рейкявик, Исландия - Дирекция на образованието и младежта като техен представител бе Хьортур Агустсон, което допринесе за изграждането на трайни и градивни взаимоотношения с добавена стойност. По време на посещението от страната-бенефициент /България – община Малко Търново, община Бургас, Национална мрежа на здравни медиатори/ в страната-донор /Исландия, Дирекция на образованието и младежта/ бяха посетени Дирекция по образованието и младежта, Център за език и грамотност, детска градина „Miðborg”, детска градина „Vinagerði“ и детска градина „Leikskólinn Ösp“. Бяха обсъдени редица теми като: • Политика в областта на образованието в Рейкявик • Система за предучилищна подготовка в Исландия • Специално образование и подкрепа в предучилищни заведения • Добри практики за обучение в мултикултурна среда • Иновативни методи за образование в ранна детска възраст В първия ден от посещението бе посетена „Дирекция на образованието и младежта“, където екипът и участниците от България бяха топло посрещнати и бе представена презентация от Хьортур Агустсон, който подробно запозна участниците с методите и принципите, които използват и следват в образователната си система. След което екипът и участниците бяха поканени в „Център за език и грамотност“, където се представиха теми за добрите практики на Исландия в мултикултурна среда и техните иновативни методи за образование в ранна детска възраст. Във втория ден бяха посетени 3 /три/ детски градини - „Mithborg”, „Vinagerdi“, „Leikskolinn Osp“. От посещението стана ясно колко много различия съществуват между двете образователни системи. Образованието в Исландия е свързано с креативността с работата по различни проекти и с творчеството. В училищата и детските градини не битува разграничение между учители, родители и социални асистенти, тъй като всички работят заедно. “Аз мога да науча от теб - ти можеш да научиш от мен” е принципът на взаимодействие в образователните институции в страната. Екипът и участниците имаха възможността да се срещнат и с наша сънародница Весела Дукова, която е зам.-директор на детска градина „Vinagerð“ и бяха посрещнати с много топлота и радост. Срещата с Весела Дукова помогна много на групата да добият нови знания ,отговаряйки на всички въпроси, които й бяха зададени и обмениха много нови идеи за развитието на деца в ранна детска възраст. Срещи от подобен род показват, че така се изгражда международно сътрудничество в областта на предучилищното образование. Тези срещи допринесоха за развиването на педагогическата практика. Посещението на екипа и участниците в детските градини в Рейкявик, Исландия, бе една възможност да наблюдава на практика по какви методи се възпитават децата в Исландия, какви подходи и добри практики използват учителите, от първо лице да попият опит, знания, идеи, които да могат да бъдат ефективно приложими и в детските градини в община Малко Търново и община Бургас. Пътуването имаше мотивационен ефект за педагозите, които поеха инициатива да приложат някои от методите и в детските градини в община Малко Търново и община Бургас. С пътуването до гр. Рейкявик, Исландия се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Р България и Исландия. По време на посещенията си представителите на българските общини и Национална мрежа на здравни медиатори имаха възможността да се запознаят и обменят информация и опит, както и да споделят намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствоназад