Встъпителна пресконференция

Встъпителна пресконференция
Встъпителна пресконференция

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

за организиране на НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Дата: 14.10.2022г., час:11:00

Място за провеждане: гр. Малко Търново , В залата на НЧ "Георги Попаянов 1914"- Малко Търново

Проектното предложение се фокусира върху предоставянето на подкрепа на деца от уязвими групи, в това число и от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства. Поставя се акцент върху подобряването на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на образователната отговорност и готовност за включване в образователната система на децата. Проектът припознава и отговорността от ограничаването и предаването на бедността между поколенията. Чрез изпълнение на дейностите по настоящия проект, ще се насърчи зачитането на човешкото достойнство, равенство, зачитане на човешките права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата. Проектът ще допринесе за спазването на принципа на несегрегация и активно ще допринесе за десегрегация. В допълнение се акцентира върху дейностите по насърчаване на участията на семействата, общините, детски градини и други местни заинтересовани страни с цел създаване на взаимно доверие и положителен ефект върху целевите групи. Ще се засили стремежът към преодоляване на специфичните проблеми, които се явяват пречка за развитието на ромското малцинство. Изпълнението по проекта, който се ще проведе в рамките на 24 месеца, ще доведе до предоставянето на подкрепа на децата от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система и ограничаване на бедността между поколенията. Целта на проекта е подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за лица на възраст 0 - 6 г., които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. „Специфичните цели на проекта са предоставянето на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; подобряването на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи и подпомагане на преходa от семейна към формална образователна среда. Цели се ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Вижте още:

-
- Покана и дневен ред
-
- Прессъобщение


назад