Подписан договор

Подписан договор
Подписан договор

Подписан договор по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

 На 18.04.2022г. се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-2.003-0010 проект: „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ в партньорство с Община Бургас, Националната мрежа на здравните медиатори и Община Рейкявик (Исландия), в който проект Община Малко Търново е водещ парньор.

 Проекта има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

 В проекта са предвидени следните дейности:

-   Образователни дейности в ранна детска възраст, включително дейности, свързани с ранното детско развитие;

-   Дейности, свързани с образование и грижи в ранна детска възраст и дейности за социално включване включително закупуване на автомобил (9+1 местен) за нуждите на формиране на мобилен хъб за предоставяне на социални услуги.;

-   Дейности за ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения;

-   Дейности за активно включване на общността (дейности, насърчаващи създаването на устойчив модел за решаване на проблемите на целевите групи чрез сътрудничество между семейства, общинска администрация, НПО, образователни институции и други местни заинтересовани страни);

-   Ангажиране на експерти – педагози, ромски образователни медиатори, здравни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др.;

-   Ремонт, реконструкция и строително-монтажни работи в дворовете на ДГ Юрий Гагарин – гр. Малко Търново, ДГ Делфин, ДГ Светулка и ДГ Теменуга на територията на Община Бургас, където е предвидено и посоченото съфинансиране;

-   Дейности за споделяне на добри практики;

Дейности за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

 Общата стойност на проектните дейности е в размер на 1 144 280 лв.

Продължителността на проекта е предвиден за срок до 24 месецаназад